+421 904 112 201
general terms and conditions
Prevádzkovateľ spoločnosť Fit&Co s.r.o.,
sídlo: Pribinova 14, 811 09 Bratislava-mestská časť Staré Mesto,
IČO: 36 793 922,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 121413/B
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
je obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje športovo relaxačné zariadenie – Fit&Co. Priestory Fit&Co sa nachádzajú v polyfunkčnom komplexe GALLERIA EUROVEA, Pribinova 8, Bratislava. Cieľom a účelom Fit&Co je športové vyžitie a regenerácia svojich členov. Členom Fit&Co je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala zmluvu o členstve.

I. ČLENSTVO
Doba trvania členstva vo Fit&Co (ďalej „Fitco“ v príslušnom gramatickom tvare) je určená zmluvou o členstve (ďalej “Zmluva”) a pokiaľ nie je určené inak, členstvo platí od dátumu účinnosti vyznačeného na Zmluve.
Pri uzavretí Zmluvy člen Fitca dostane členskú kartu, na základe ktorej je oprávnený po dobu trvania platnosti členstva využívať všetky služby definované typom členstva. Služby možno využívať počas prevádzkových hodín Fitca neobmedzene, ak nie je typom členskej karty stanovené inak. Členská karta je neprenosná, s výnimkou určitých typov firemných kariet, ak je tak stanovené v Zmluve.
Držitelia akéhokoľvek členstva Economy nemajú bezplatný nárok na servis uterákov. Držitelia akéhokoľvek členstva Premium majú bezplatný nárok na servis uterákov, ktorý zahŕňa 1ks uterák, 1ks osuška, 1ks plachta, avšak iba 1x počas dňa.
Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť klubové pravidlá (Prevádzkový poriadok) v ktorom bližšie špecifikuje podmienky využívania služieb vo Fitcu. Prevádzkovateľ môže podľa potreby Prevádzkový poriadok meniť.
Tieto Všeobecné podmienky členstva sú záväzné pre všetky osoby, ktoré využili alebo majú v úmysle využiť služby Fitco. Tieto Všeobecné podmienky členstva sa vzťahujú tiež na osoby, ktorým je štatút člena priznaný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a treťou osobou v ich prospech. Všeobecné podmienky členstva sú prílohou zmluvy o členstve.

II. ČLEN
Fitco sa profiluje ako športové a relaxačné zariadenie pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.
Členom Fitca (ďalej tiež len „člen“) sa môže stať:
a) každá plnoletá, k právnym úkonom spôsobilá fyzická osoba, ktorá uzavrie Zmluvu, alebo
b) právnická osoba pri určitých typoch členstva, ktorá uzavrie Zmluvu.
Členom Fitca sa môže stať aj osoba vo veku od 12 do 18 rokov (ďalej len “Maloletí”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu s členstvom Maloletého (ďalej len “Vyhlásenie”):
a) že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Prevádzkového poriadku Fitca (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a je primerane rozumovo vyspelá na dodržiavanie týchto povinností, a
b) že za takúto osobu je v plnom rozsahu zodpovedná i v prípade, že ju zákonný zástupca nedoprevádza v priestoroch Fitca, a
c) že súhlasí so spracovaním osobných údajov tejto osoby v zmysle platných právnych predpisov a zásad ochrany osobných údajov prevádzkovateľa
Maloletí (mládež od 12 do 18 rokov) smú navštevovať Fitco výlučne len na základe podpísaného Vyhlásenia.

III. ČLENSTVO A ČLENSKÉ
Členstvo vzniká zaplatením a uhradením:
a) plnej výšky členského poplatku (ďalej tiež „členské“) podľa typu členstva a
b) prípadných ďalších poplatkov, vyplývajúcich zo Zmluvy a
c) akýchkoľvek iných dlžných súm-záväzkov člena.
Svojím podpisom na Zmluve sa každý člen zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý je umiestnený v priestoroch Fitca a na web stránke Fitca www.fitco.sk. Uzavretím Zmluvy člen potvrdzuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom oboznámil, jeho ustanoveniam porozumel a bude ho dodržiavať. Člen je oprávnený využívať Fitco (zariadenia, služby a servis) len v tom prípade, ak má uhradené všetky záväzky voči Fitcu.
Člen je povinný zaplatiť svoje záväzky (členské a s tým súvisiace poplatky) v dobe ich splatnosti podľa typu členstva, ktoré vzniklo podpísaním Zmluvy.

IV. ČLENSKÁ KARTA
Každý člen obdrží členskú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov Fitca (ďalej len „členská karta“). Členská karta je neprenosná a jej stratu je nutné najneskôr do 7 dní hlásiť na recepcii Fitca. Náhradnú Členskú kartu vydá členovi Fitco za poplatok podľa cenníka Fitca zverejneného v priestoroch Fitca a na web stránke Fitca. členská karta sa vydáva na dobu platnosti Zmluvy.

V. MOŽNOSTI ČLENA
Fitco sa zaväzuje počas platnosti Zmluvy poskytovať svojmu členovi po predložení členskej karty športové a relaxačné služby. Členstvo umožňuje počas prevádzkových hodín ak nie je typom členstva stanovené inak, neobmedzene (počet návštev počas dňa / mesiaca / roka) využívať:
a) zariadenie fitness centra a kardio zóny, ak to jeho typ členstva umožňuje
b) relaxačnú časť bazén&wellness (suchá a parná sauna, whirlpool) a odpočivárne, ak to jeho typ členstva umožňuje a
c) zapojiť sa do skupinových cvičení v sále Body&Mind, ak to jeho typ členstva umožňuje Doba pobytu vo Fitcu je obmedzená len typom členskej karty, členstva a prevádzkovou dobou Fitca.

VI. ZÁNIK ZMLUVY O ČLENSTVE
Zmluva zaniká v nasledovných prípadoch:
a) písomnou dohodou zmluvných strán k dátumu uvedenému v dohode,
b) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená,
c) písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Fitca z nasledovných dôvodov:
• hrubé porušenie Prevádzkového poriadku členom,
• porušenia povinností člena alebo úmyselného zneužitia členskej karty členom,
• spáchaním úmyselného trestného činu voči inému členovi, zamestnancovi Fitca alebo osobe spolupracujúcej s Fitcom.
Členstvo zaniká dňom oznámenia odstúpenia od Zmluvy zo strany Fitca členovi. Pri odstúpení od Zmluvy nemá člen nárok na vrátenie akejkoľvek časti členského, alebo zaplatených poplatkov.
d) dňom zatvorenia prevádzky Fitca v prípade, ak Fitco úplne prestane poskytovať športovo - relaxačné služby v polyfunkčnom komplexe Galleria Eurovea v Bratislave. V takomto prípade je Fitco povinné vrátiť členovi nevyužitú pomernú časť zaplateného členského.

VII. PRERUŠENIE ČLENSTVA, POZASTAVENIE A PREVOD ČLENSTVA
Členstvo vo Fitcu je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušiť/ pozastaviť. Výnimkami sú nasledovné prípady, ktoré sa vzťahujú iba na ročné členstvá:
a) prerušenie členstva v prípade tehotenstva je možné kedykoľvek na dobu maximálne 24 mesiacov. Člen si sám určí písomnou žiadosťou Fitcu dátum, odkedy je jeho prerušené členstvo opäť platné, uvedenú možnosť môže člen využiť 1-krát počas platnosti členstva. Tieto zmeny platnosti členstva sú bezplatné.
b) v odôvodnených prípadoch taxatívne vymedzených, ktorými sú vážna choroba, dlhodobá práceneschopnosť, úraz, dlhodobý pobyt v zahraničí) môže člen 1-krát počas platnosti členstva využiť pozastavenie členstva na základe písomnej žiadosti a doloženia dokladov preukazujúcich uvedené dôvody. Pozastavenie členstva podlieha súhlasu vedenia Fitca. Fitco si vyhradzuje právo žiadosť o pozastavenie členstva odmietnuť. Pozastavenie členstva je možné minimálne na 2 týždne a maximálne na 6 mesiacov počas doby platnosti členstva.
c) prevod členstva je možný len na osobu, ktorá nie je členom Fitca a to iba v prípade, že osoba, na ktorú sa členstvo prevádza zaplatí poplatok za prevod členstva v hodnote 89,-eur, ktorého obsahom je 1 mesiac premium členstva zadarmo.
Ustanovenia článku VII. sa nevzťahujú na členské karty vystavené v prospech tretích osôb (firemné členské karty).

VIII. POVINNOSTI ČLENOV
Člen je povinný:
a) Správať sa k ostatným členom Fitca korektne a ohľaduplne, dodržiavať Prevádzkový poriadok a svojim konaním nerušiť riadnu prevádzku Fitca,
b) Používať majetok, stroje a zariadenia Fitca len na účel pre ktorý sú určené a zaobchádzať s nimi šetrne.
c) Rešpektovať pokyny zamestnancov Fitca, najmä službukonajúceho inštruktora, personálu recepcie, personálu barov a samozrejme vedenia Fitca,
d) Platiť riadne a včas svoje záväzky voči Fitcu.
V prípade, ak člen má záujem využívať služby Fitca pod dohľadom fitness trénera alebo inej odborne spôsobilej osoby (ďalej len „tréner“), môže tak uskutočniť len v prípade, ak takáto osoba je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom Fitca. Zoznam takýchto osôb je dostupný na recepcii Fitca. Vzťah medzi členom a  trénerom je vzťahom nezávislým od Zmluvy a prevádzkovateľ Fitca nenesie žiadnu zodpovednosť za služby poskytnuté trénerom členovi.

IX. OSOBITNÉ USTANOVENIE
Člen môže využívať priestory a zariadenie Fitca výhradne za účelom vlastného športového vyžitia a regenerácie. Využívať priestory Fitca na podnikateľské aktivity resp. zárobkovú činnosť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa Fitca je zakázané!
Zakazuje sa vstup do priestorov Fitca pod vplyvom návykovej látky.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ODLOŽENÉ VECI A ZA VADY POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
Fitco nezodpovedá za škodu na osobných veciach člena vnesených alebo odložených v priestoroch Fitca.
Za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách (trezoroch resp. safe-deposit boxov umiestnených v blízkosti recepcie), ktoré boli členom resp. iným užívateľom Fitca v zmysle pokynov zodpovedných osôb prevádzkovateľa aj uzavreté, a ku ktorým poskytol kľúče/zámky prevádzkovateľ zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 332 EUR. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, klenoty a pod. Poškodenie akejkoľvek skrinky v priestrooch Fitca a stratu osobných vecí v nej uložených je člen/iný užívateľ alebo návštevník Fitca povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zodpovednému zamestnancovi Fitca.
Zodpovednosť prevádzkovateľa FitCa za vady poskytnutých služieb sa primerane spravuje ustanoveniam § 622 a § 623 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Podmienky a spôsob reklamácie služieb sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený v priestoroch Fitca.

XI. VYŠŠIA MOC
V prípade, že bude prevádzka Fitca nezávisle na vôli Fitca prerušená a prevádzke Fitca bude brániť prekážka, ktorú nie je možné odstrániť, alebo prekonať, týmto nevzniká jeho členom nárok na vrátenie zápisného a členského poplatku. Člen Fitca má právo, aby sa o tento čas neprevádzkovania Fitca platnosť jeho členstva bezplatne predĺžila. Na predĺženie Zmluvy však nemá člen nárok pri dočasnom prerušení prevádzky Fitca z dôvodu pravidelnej údržby, sanitárnej prestávky v časti wellness a pod.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V prípade, že sa líšia jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok členstva od jednotlivých ustanovení Prevádzkového poriadku, potom ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok členstva. Pre definíciu pojmov, ktoré nie sú definované v týchto Všeobecných podmienkach členstva platia definície z Prevádzkového poriadku.
Fitco na každú zmenu Všeobecných podmienok členstva a/alebo Prevádzkového poriadku upozorní člena na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov Fitca. Člen je povinný sa s komunikovanými zmenami oboznámiť.
Člen je povinný oznamovať prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu osobných, alebo kontaktných údajov uvedených v Zmluve a to bez zbytočného odkladu potom čo k tejto zmene došlo. Neplatnosť akejkoľvek časti Zmluvy, alebo jej prípadná obsahová neúplnosť nespôsobuje neplatnosť Zmluvy. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú po uzavretí Zmluvy neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy účinné. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane Všeobecných podmienok členstva, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Fitco je oprávnené meniť alebo doplniť ustanovenia Všeobecných podmienok členstva. Zmena alebo doplnenie Všeobecných podmienok členstva je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia Všeobecných podmienok členstva v priestoroch Fitca a na webovej stránke Fitca.

XIII. VYHLÁSENIA
Podpisom Zmluvy člen vyhlasuje, že sa aktivít vo Fitcu zúčastňuje na vlastné riziko a zodpovednosť, je zdravý/á a telesne i duševne pripravený/á a spôsobilý ich absolvovať a pri každom vstupe sa dôkladne oboznámi s návodom na obsluhu strojov a zariadení vo Fitcu, ktoré chce používať a v prípade potreby osloví zodpovednú osobu Fitca so žiadosťou o radu. Ďalej vyhlasuje, že vždy pred začiatkom cvičenia zváži svoj aktuálny zdravotný stav a spôsobilosť. Člen vyhlasuje, že berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku a zdraví člena spôsobené nevhodným zdravotným stavom člena, inou nespôsobilosťou člena na výkon telesných aktivít, vstupom pod vplyvom návykovej látky, neoboznámením sa člena s obsluhou strojov a zariadení vo Fitcu a pod. Člen súhlasí so zasielaním informácií na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov Fitca.
Podpisom Zmluvy člen súčasne vyhlasuje, že sa oboznámil a v plnom rozsahu súhlasí s platným Prevádzkovým poriadkom a týmito Všeobecnými podmienkami členstva vo Fitco.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dolupodpísaný člen poskytujem svoje osobné údaje (fotografia tváre) dobrovoľne a podpisom na Zmluve udeľujem svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ich zaradenie do databázy Fitca a ich použitie proti zneužitiu Identity ako aj  na ochranu majetku Fitca.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (dátum narodenia, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a podpisom na Zmluve udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Fitca. Poskytnuté osobné údaje bude využívať Fitco výhradne na evidenčné účely a na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými Fitco informuje o ponuke svojich výrobkov a služieb. Člen sa zaväzuje nahlásiť každú zmenu svojich údajov uvedených na prvej strane Zmluvy (kontaktné údaje).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti.